Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LUNA BOX

Niniejszy Regulamin określa:

 1. Ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Libra COM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego www.lunabox.pl (zwanego dalej: „Platformą”)
 2. zasady i warunki świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną.

 

§ 1 Definicje

 1. Zamówienie – Program Dietetyczny w kaloryczności pomiędzy 1000 a 3500 kalorii zawierający od 1 do 6 posiłków dziennie.
 2. Dezaktywacja Konta – czynność faktyczna, do dokonania której uprawniony jest Operator polegająca na usunięciu wszystkich danych Użytkownika podanych podczas Rejestracji, w wyniku której określony Użytkownik traci możliwość korzystania z Platformy.
 3. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Programu Dietetycznego (zamówienia) w miejsce wskazane przez Użytkownika .
 5. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji na Platformie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika na Platformie.
 6. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Operatora, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
 7. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Użytkownika na Platformie. Adres poczty elektronicznej Użytkownika stanowi Login.
 8. Operator – oznacza Libra Com Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-738),
  ul. Kijowska 5, NIP: 1132890847, REGON: 361268467, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000560155; kapitał zakładowy w wysokości 10.000 zł, e-mail: [email protected], będącą jednocześnie właścicielem Platformy.
 9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, z której usług w ramach Programu może skorzystać Użytkownik.
 10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Platformy.
 12. Strona Internetowa Platformy – oznacza strony internetowe, pod którymi Operator prowadzi Platformę, działające w domenie www.lunabox.pl.
 13. Umowa Luna Box– oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest możliwość korzystania z programów dietetycznych,
 14. Umowa o prowadzenie Konta – oznacza umowę zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest możliwość korzystania przez Użytkownika z Konta,
 15. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Platformy, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Platformy, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Operatora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Platforma jest udostępniana przez Operatora za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Platformy, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Platformy treści reklamowych towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 4. Zabronione  jest  wykorzystywanie  Platformy  lub  Strony  Internetowej  Platformy  przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania informacji handlowej.

 

§ 3 Korzystanie z Platformy

 1. Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Platformy, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
 2. Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Operator dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Platformy, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to: Komputer Pentium 4, minimum 3.0 GHz, pamięć 1GB RAM lub lepsza, przeglądarka Microsoft Internet Explorer wersja 8 lub wyższa, Chrome lub Firefox wersja 3.5x.
 4. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Platformy oraz w celu korzystania z innych usług dostępnych na Stronach Internetowych Platformy, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik, korzystając z Platformy nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Platformy i Strony Internetowe Platformy.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Platformy, Stron Internetowych Platformy lub usług świadczonych przez Operatora, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora.
 7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Platformy wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej, gospodarczej, reklamowej lub takiej, która naruszałaby interes Operatora.
 8. Operator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Użytkownicy powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Operator nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

§ 4 Rejestracja

 1. Rejestracji może dokonać każdy Użytkownik, który korzysta ze Strony Internetowej Platformy www.lunabox.pl.
 2. Rejestracja jest konieczna do skorzystania przez Użytkowników z Programów Dietetycznych.
 3. W celu Rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Operatora na Stronie Internetowej Platformy i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Operatora poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  1. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
  2. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
  3. Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
  4. Użytkownik oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia Umowy o prowadzenie Konta, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia Umowy o prowadzenie Konta uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika;
  5. Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług objętych Programem Dietetycznym zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Użytkownikowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  1. Przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  2. Upoważnieniem Operatora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Operatora na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Operatora. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o prowadzenie Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
 7. Użytkownik zobowiązań jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Operatora, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Użytkownika.
 8. Operator tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Platformy. W przypadku zastosowania przez Operatora powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 

§ 5 Zamówienie Programu dietetycznego

 1. Użytkownik może skorzystać z jednego lub więcej oferowanych programów dietetycznych:
  1. Program Lunch Box Optymalny (1600, 1800, 2000, 2400 kcal),
  2. Program Lunch Box Slim Fit (1200, 1500, 1800, 2000 kcal),
  3. Program Lunch Box Bez Glutenu (1600, 1800,2000,2400 kcal),
  4. Program Lunch Box Wegetariański (1400, 1600, 1800, 2000, ,2400 kcal),
  5. Program Lunch Box Aktywny (1800, 2200, 2500, 3000, 3500 kcal),
  6. Program Lunch Box Biznes .
 2. Operator zastrzega sobie możliwość powiększania oferty o nowe Programy do grupy Programów wymienionych w §5 ust. 1 co nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik w celu zamówienia programu dietetycznego, wybiera na Stronie Internetowej Platformy polecenie zamów teraz następnie zobacz koszyk i przejdź do kasy. Znajdujące się w zakładce Platformy „Zamówienie”. Użytkownik wypełnia dodatkowo:
  1. Dane personalne
  2. Adres z kodem pocztowym
  3. Informacje dodatkową,
  4. Metodę płatności,
 4. Operator potwierdza niezwłocznie Użytkownikowi fakt otrzymania zamówienia i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy. Jednocześnie Operator przesyła Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w Koncie, pouczenie o prawie do odstąpienia od Umowy Luna Box, o którym mowa w § 9 Regulaminu.
 5. Po zawarciu umowy Luna Box i dokonaniu płatności na zasadach określonych w Regulaminie Operator dokonuje Dostawy Programu Dietetycznego na adres wskazany przez Użytkownika,
 6. Operator umożliwia składanie zamówień w następujące sposoby:
  1. za pośrednictwem Platformy 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,
  2. za pośrednictwem maila [email protected] 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,
  3. za pośrednictwem telefonu pod numerem 123 456 789 od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.
 7. Ceny programu dietetycznego zamieszczone na Stronie Internetowej Platformy stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich. Po skutecznym dokonaniu płatności Operator wystawia i udostępnia Użytkownikowi fakturę wysyłając ją na maila podanego przez użytkownika. Użytkownik może zapisać fakturę elektroniczną na swoim urządzeniu w celu dalszego wykorzystania.
 8. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy jest cena programu dietetycznego określona w złotych polskich zawarta na Stronie Internetowej Platformy w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
 9. Użytkownik dokonuje płatności za pomocą przelewu bankowego poprzez zewnętrzny system płatności PayU lub Polskie ePłatności.

 

§ 6 Zasady realizacji Programu

 1. Zamówienia dostarczane są jedynie na terenie Warszawy,
 2. Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego Programu następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenia należy wysyłać na adres mailowy [email protected]ówienia dostarczane są w dni robocze to znaczy od poniedziałku do piątku jak również w soboty, przy czym zamówienie weekendowe (sobota i niedziela) dostarczane jest w sobotę.
 3. Operator w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.
 4. Dostawa Programu Dietetycznego jest dokonywana przez Usługodawcę na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 5. Dostawa Programu Dietetycznego odbywa się w godzinach porannych ale nie później niż do godziny 10.00.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.
 7. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu abonamentowego po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Usługodawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem 1 dnia roboczego do godziny 10.00. Okres abonamentowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
 8. Zrealizowanie zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 10 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Usługodawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Usługodawcy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.
 9. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 14.00 dnia poprzedzającego dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 10. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty ani odszkodowania. Klient otrzyma zamówienie w najbliższym możliwym terminie a okres dostaw zostanie przedłużony odpowiednio
 11. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego zgodnego z aktualną ofertą Usługodawcy, Klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach pojedynczych dni.
 12. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę.
 13. 15. W przypadku braku płatności za wybrany program dietetyczny, w ciągu 48 godzin od chwili zamówienia zostaje on anulowany.
 14. Zamawiającym program może być jedynie osoba pełnoletnia.

 

§ 7 Płatności

 1. Użytkownikowi zostały udostępnione następujące metody płatności:
  1. Poprzez system płatności Online PayU,
  2. Poprzez System płatności Polskie ePłatności,
  3. poprzez przelew bankowy na numer konta prowadzony w Raiffaisen Bank polska 11 2222 2222 2222 2222  2222

 

 § 8 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Operatorowi reklamacje w związku z wykonaniem Umowy o prowadzenie Konta. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Operatora [email protected]. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Operator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni  rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 9 Odstąpienie od Umowy LUNA BOX

 1. Użytkownik może odstąpić od Umowy LUNABOX bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub na adres [email protected].
 2. Operator dokonuje zwrotu Użytkownikom należności w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia zaistnienia zdarzenia zobowiązującego do zwrotu.
 3. Zwrot należności zostanie dokonany z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych PayU lub Polskie ePłatności. Operator dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Użytkownika lub na rachunek karty płatniczej, wykorzystanych do uiszczenia opłaty za Abonament.
 4. Operator wolny jest od odpowiedzialności, gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Użytkownika błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub uznania karty płatniczej. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Użytkownika.

 

§ 10 Usługi nieodpłatne w ramach Umowy o prowadzenie Konta

 1. Operator w ramach Umowy o prowadzenie Konta może świadczyć na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Prowadzenie Konta Użytkownika;
  2. Newsletter;
  3. Usługi portalu społecznościowego.
 2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 świadczone będą przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Operator zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych § 4 Regulaminu.
 5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który po dokonaniu Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub na Koncie Użytkownika.
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Operatora oraz nowości i zmian w Programie. Newsletter przesyłany jest przez Operatora do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
 7. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności:
  1. Informacje o nadawcy;
  2. wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;
  3. informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 8. Zamieszczając treści oraz udostępniając je na Stronie Internetowej Platformy Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Operatora i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Operator nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 9. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usługi nieodpłatnej o której mowa w ust. 8 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Operatora, jak również upoważnia Operatora do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 10. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej o której mowa w ust. 8 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej o której mowa w ust. 8 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 11. Operator ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu.
 12. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej, o której mowa w ust. 8 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 13. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z § 13 Regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usługi nieodpłatnej, o której mowa w ust. 8, w szczególności w odniesieniu do treści co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Operator nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 14. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Operatora umieszczonych przez niego treści.
 15. Usługa wysłania zapytania do Operatora, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Platformy wiadomości do Operatora.
 16. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Użytkownika.
 17. Użytkownik, który dokonał Rejestracji i nie zawarł Umowy z LUNA BOX, może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika, przy czym w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia Konta Użytkownika, Konto Użytkownika zostanie usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od zgłoszenia żądania.
 18. Operator jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Operatora lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Platformy lub inne działania hakerskie. Operator zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 11 Odpowiedzialność

 1. Użytkownik może korzystać z usług objętych Programami Dietetycznymi zgodnie ze stanem swojego zdrowia i kondycji fizycznej.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za brak możliwości w korzystaniu z Programów Dietetycznych spowodowany przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika (np. choroba, urlop, brak czasu),
 3. Operator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niemożliwość  lub  utrudnienia  w  korzystaniu  z Platformy, wynikające z następujących przyczyn leżących po stronie Użytkownika: utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Operator odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Operatora lub przyczyn, za które Operator ponosi odpowiedzialność.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, związanymi z korzystaniem przez nich z Platformy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Operatora jest niniejszy Regulamin, Umowa LUNABOX, Umowa o prowadzenie Konta oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 § 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Platformy narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Operatora o potencjalnym naruszeniu.
 2. Operator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Platformy, treści będących przyczyną naruszenia.

 

§ 13 Dane osobowe i pliki „Cookies”

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Operatorowi dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Operator.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora oraz upoważnionych celów administratora danych osobowych.
 3. Zbiór  danych  osobowych  przekazanych  do  Operatora  zgłaszany  jest  przez  Operatora Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe przekazane do Operatora podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika oraz uniemożliwia zawarcie Umowy Luna Box oraz Umowy o prowadzenie Konta.
 5. Każdy kto przekaże Operatora swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 6. Operator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika przez organy wymiaru sprawiedliwości.
 7. Operator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Operatora, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 8. Operator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
 9. Operator za wyraźną zgodą Użytkownika może przekazać dane osobowe Użytkownika, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży firmie PayU S.A. lub Polskie ePłatności.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Operatorem firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Platformy i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
 11. Operator stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Platformy, zapisywane są przez serwer Operatora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 12. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Platformy na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach..
 13. Operator stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:
  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  3. statystycznym.
 14. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Operator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Platformy.

 

§ 14 Zamknięcie Konta (rozwiązanie Umowy o prowadzenie Konta)

 1. Użytkownik, który dokonał Rejestracji i nie zawarł Umowy LUNABOX lub Umowa LUNABOX uległa rozwiązaniu, może rozwiązać Umowę o prowadzenie Konta, poprzez zgłoszenie Operatorowi żądania usunięcia Konta Użytkownika, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Operatora z oświadczeniem woli Użytkownika. W takim przypadku Operator niezwłocznie dokonuje Dezaktywacji Konta.

 

§ 15 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Platformy.
 2. Wszystkie Umowy LUNABOX oraz Umowy o prowadzenie Konta zawarte przez Operatora przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia tych umów przez Użytkownika, w przypadku jeżeli Użytkownik zawiadomił Operatora o braku zgody na zmianę Regulaminu. W pozostałych przypadkach Umowy realizowane są w oparciu o nową treść Regulaminu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.